Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Sejarah

 

No Nama NIP Gol Jabatan
1

Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag

196203211989031001 IV/d Guru Besar
2

Drs. Agus Murdiyastomo, M.Hum.

195801211986011001 IV/b Lektor Kepala
3

Drs. Mudji Hartono, M.Hum.

195501151984031001 IV/a Lektor Kepala
4

Danar Widiyanta, M.Hum.

196810101994031001 IV/a Lektor Kepala
5

Dr. Miftahuddin, M.Hum.

197403022003121006 IV/a Lektor Kepala
6

Dra. Dina Dwikurniarini, M.Hum.

195712091987022001 IV/a Lektor Kepala
7

Ririn Darini, SS.,M.Hum.

197411181999032001 IV/a Lektor Kepala
8

Ita Mutiara Dewi, SIP., M.Si.

198103212003122001 III/c Lektor
9

Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, S.S., M.A.

11310861029471 - -
10

Eka Ningtyas, S.S., M.A.

11709900109639 -

-

11 M Yuanda Zahra, Ph.D.